konkurs!
Superwacek.pl

Punktem wyjścia działalności naszego serwisu jest głęboka wiara w Wasze poczucie humoru. Serwis nie jest przeznaczony dla osób wrażliwych na widok rysowanego penisa. Dlatego jeśli uważasz się za taką, lepiej zawróć z drogi ponieważ już za chwilę zaatakują cię tysiące wacków! Osoby poniżej 18 roku życia, aby wejść do serwisu, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Jeśli tego nie zrobią - złamią nasz regulamin :P.

Zainspirowani sceną z komedii "Supersamiec" stworzyliśmy stronę, która umożliwia rysowanie penisów, fiutków, ptaszków i ogromnych ptaków oraz wacków. A także ich ocenianie.
Naszym celem jest zebranie jak największej ilości rysunków. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstanie gigantyczny obraz, który po prostu będzie cieszył oko.

Zatem do dzieła!

Dalsze postanowienia Regulaminu:

 1. Serwis Superwacek.pl ma charakter rozrywkowy. Nie chcemy nikogo w ten sposób urazić. Pamiętaj, że przeglądasz zawartość serwisu na własną odpowiedzialność. Zespół serwisu Superwacek.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne lub jakiekolwiek inne starty spowodowane użytkowaniem serwisu Superwacek.pl.
 2. Serwis jest własnością firmy: Biuro Podróży Reklamy.
 3. Treść Serwisu (rysunki oraz podpisy) jest zamieszczana przez użytkowników i to użytkownicy odpowiadają za tę treść.
 4. Rysunki nie związane z tematem, a w szczególności obrażające powszechnie uznane wartości, odnoszące się w sposób negatywny do religii, narodowości, rasy, płci, preferencji seksualnych, będą usuwane z serwisu na wniosek innych użytkowników lub z inicjatywy zespołu opiekującego się serwisem Superwacek.pl.
 5. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie za pomocą odpowiedniego formularza, wniosków o usunięcie rysunków, o których mówi punkt 3 Regulaminu. Decyzję o usunięciu lub zachowaniu rysunku zgłoszonego do usunięcia przez użytkownika, podejmuje zespół Superwacek.pl.
 6. Przy dodawaniu obrazka do serwisu Superwacek.pl użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w postaci: nick, adres email oraz tytułu obrazka.
 7. Po stworzeniu obrazka, użytkownik ma możliwość jego zapisania (przyciski "zapisz" i "wyślij"). Kliknięcie w nie kolejno i podanie określonych danych oznacza automatyczne dodanie do zawartości serwisu Superwacek.pl.
  Użytkownik klikając przycisk "zapisz" i potem "wyślij" automatycznie przekazuje majątkowe prawa autorskie do swojego dzieła firmie Biuro Podróży Reklamy bez wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji: sieć Internet, dyski komputerów, sieci komputerowe, wydawnictwa prasowe, publiczne odtwarzanie, emisja w stacjach telewizyjnych naziemnych i satelitarnych. Biuro Podróży Reklamy zastrzega sobie prawo do prezentacji dzieła we fragmentach lub całości, bez podpisu autora oraz prawo do jego modyfikacji.
  Jest to wymóg formalny, ponieważ w innym wypadku z prawnego punktu widzenia nie moglibyśmy wyświetlać twojego rysunku.
 8. Użytkownik podając adres mailowy oraz nick automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Biuro Podróży Reklamy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Użytkownik wyraża zgodę na kierowanie przez Biuro Podróży Reklamy na podany email treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Biura Podróży Reklamy lub innych podmiotów współpracujących z B P R.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Jeśli chcesz się z nami skontaktować pisz na: mamproblemzwackiem@superwacek.pl.


Regulamin Konkursu "Supersamiec na DVD"
Obowiązuje od 20 maja 2008 r.

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu "Supersamiec na DVD (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Akcją" lub "Konkursem") jest FM Solutions Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209593 o kapitale zakładowym 450000,00 PLN (NIP 838-174-17-71) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Piastów Śląskich 49, (zwana dalej "Organizatorem"). Współorganizatorem Akcji jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107 o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72), z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa,  ul. Skierniewicka 10a, (zwana dalej "PTK Centertel" lub "Współorganizatorem").
 2. Akcja trwa od dnia 20 maja 2008 r. od godziny 14:00 do dnia 8 czerwca 2008r. do godziny 24:00. Uczestnik bierze udział w Akcji od momentu dokonania rejestracji do chwili zakończenia Akcji lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Akcji.
 3. W ramach Akcji uczestnicy mogą wygrać następujące nagrody:
  1. za zajęcie miejsca 1 - voucher wycieczkowy lub jego równowartość w kwocie 10.000 PLN
  2. za zajęcie miejsc od 2 do 3 włącznie - laptop multimedialny o wartości 3000 PLN
  3. za zajęcie miejsc od 4 do 103 włącznie - płyta DVD z filmem Supersamiec o wartości 50 PLN

§ II. Uczestnictwo w Akcji

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 § II poniżej, Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, uprawniona do używania telefonu komórkowego w sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest PTK Centertel, która w okresie wskazanym w § I pkt. 2 wyśle SMS o treści określonej w § III pkt. 2 (rejestracja).
 2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji. Zgoda winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z PTK Centertel lub Organizatorem. W Akcji nie mogą ponadto brać udziału członkowie najbliższych rodzin tych osób (rodzice, rodzeństwo, dzieci własne lub przysposobione lub drugiego małżonka a także małżonkowie)/
 4. W Akcji nie mogą brać udziału osoby posiadające numer MSISDN z aktywną funkcją CLIR, uniemożliwiającą identyfikację numeru.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w istotny sposób naruszyły obowiązujący je regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwany dalej "Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych"), w inny sposób niż przez nieuregulowanie na czas należności dla PTK Centertel.

§ III. Zasady i przebieg Akcji

 1. Do osób uprawnionych do używania telefonu komórkowego w ofercie prepaid lub postpaid w sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest PTK Centertel, w tym do osób zarejestrowanych w Programie Profit, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zostanie wysłany SMS promocyjny dotyczący Akcji.
 2. Aby wziąć udział w Akcji, należy wysłać SMS rejestracyjny o treści 1 lub 2 lub 3 lub SAMIEC lub TAK lub NIE lub GRA lub innej wskazanej w SMS-ach konkursowych lub na stronie www.orange.pl pod numer 71930 (koszt 1 SMS, 1 zł netto/ 1,22 zł brutto) w terminie wskazanym w § I pkt niniejszego Regulaminu. Podczas rejestracji w Akcji będą brane pod uwagę wyłącznie SMS-y o określonej powyżej treści, wysłane przez Uczestnika Akcji z telefonu komórkowego, działającego w sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest PTK Centertel niezależnie od tego, czy Uczestnik otrzymał SMS promocyjny z informacją o Akcji, o którym mowa w § III pkt.
 3. Każdy Uczestnik, który prześle SMS o treści określonej w § III pkt 2, otrzyma zwrotnie powitanie oraz pytania w grze o nagrodę główną oraz o pozostałe nagrody rzeczowe. Tematyka pytań dotyczyć będzie wiedzy ogólnej z zakresu filmów komediowych, przysłów, skojarzeń i porównań.
 4. Każde pytanie posiada dwa warianty odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź Gracz otrzyma 5 pkt., natomiast za odpowiedzi dowcipne ale niezgodne z prawdą Gracz otrzyma 2 pkt. W treści SMS-a należy podać kod (np. a, b, c lub inny podany w treści pytania) określający wybraną odpowiedź na pytanie konkursowe. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uczestnik na jedno zadane pytanie może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na pytania nie mogą zawierać innych polskich znaków oraz znaków specjalnych ( w szczególności: !, ?,",%,&,$). Odpowiedzi zawierające te znaki lub puste będą uważane za odpowiedzi nieprawidłowe.
 6. Po uzbieraniu określonej liczby punktów (25, 50, 100 i wielokrotności 100) Uczestnik otrzyma zwrotnie podsumowanie rozgrywki z zsumowaną ilością zdobytych punktów oraz zaproszenie do rozwiązania kolejnych pytań i poprawienia wyniku. Zaproszenie do odpowiedzi na kolejne pytania nie obliguje Uczestnika do dalszego udziału w Konkursie.
 7. Aby poprawić swój wynik punktowy należy ponownie wysłać SMS o treści TAK pod numer 71930 (koszt 1,00 zł bez VAT/ 1,22 zł z VAT) lub odpowiedzieć na kolejne pytanie przesłane z systemu.
 8. Każdy Uczestnik może brać udział w Akcji wielokrotnie według procedury opisanej w § III pkt. 2-6.
 9. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie trwania Akcji zrezygnować z uczestnictwa w grze. W tym celu należy wysłać SMS o treści USUN pod numer 71930 (koszt to 1 zł bez VAT/1,22 zł z VAT). Zgłoszenie rezygnacji z udziału w Akcji jest równoznaczne z utratą wszelkich praw do ewentualnych nagród zdobytych w Akcji.
 10. Zwycięzcami zostaną osoby, które uzyskały jak najwyższy wynik punktowy w ciągu trwania Akcji. Pod uwagę będzie brany łączny stan punktowy uzyskany w trakcie trwania całej Akcji dla danego numeru MSISDN.W przypadku identycznej liczby punktów dla dwóch lub więcej Graczy wyżej w rankingu zostanie sklasyfikowany ten, który wysłał mniej smsów a uzyskał taki sam wynik punktowy.

§ IV. Zwycięzcy i nagrody

 1. W terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji, Organizator sporządzi ranking wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Uczestników Akcji (identyfikowanych numerem telefonu - MSISDN) wraz z uzyskanymi w trakcie całej Akcji wynikami.
 2. Osoba, która na podstawie rankingu, sporządzonego zgodnie z zasadami opisanymi w § III pkt 10 uzyskała najwyższy wynik punktowy, otrzyma nagrodę za zajęcie I miejsca w postaci nagrody opisanej w §1 pkt 3 lit. a)
 3. Oprócz Zwycięzcy nagrody za zajęcie 1 miejsca, w czasie trwania Akcji zostaną ponadto wyłonieni Zwycięzcy nagród opisanych w § I pkt 3 lit. b) i c) , które przysługują kolejno za zajęcie miejsc od 2 do 103 włącznie. Pod uwagę będzie brany łączny stan punktowy uzyskany w trakcie trwania całej Akcji dla danego numeru MSISDN.
 4. Każdy Uczestnik może w czasie trwania całej Akcji wygrać tylko jedną z nagród wymienionych w § I pkt 3 lit. a), b) i c). W przypadku zajęcia więcej niż jednego miejsca premiowanego nagrodą Uczestnik otrzyma tylko jedną najwyższą nagrodę zaś kolejne nagrody przypadną Uczestnikom znajdującym się na kolejnych miejscach w rankingu, ustalonym na zasadach określonych w § III pkt.10 niniejszego Regulaminu.
 5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § I pkt 3 lit b), c), nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje także uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród rzeczowych.
 6. Przed wydaniem Zwycięzcom nagrody rzeczowej, z której wygraniem związany jest obowiązek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od nagrody zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 10% ich wartości, o ile przepisy prawa tak nakazują. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 7. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wysokość nagrody rzeczowej powoduje powstanie obowiązku podatkowego, do nagród zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwycięzcy, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 8. W terminie 14 dni od dnia ustalenia rankingu Zwycięzców Akcji Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami, za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia głosowego na numer telefonu MSISDN, z którego dokonywano połączeń w czasie trwania Akcji. W trakcie połączenia Organizator przekaże prośbę o udostępnienie przez Zwycięzcę danych osobowych w celu wydania nagrody. Organizator podejmie 3 próby kontaktu. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie Organizator, z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie skontaktować się ze Zwycięzcą w sposób określony powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnej osobie znajdującej się na liście rankingowej sporządzonej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. W celu przekazania nagród przez Organizatora, Zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe, w zakresie imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz w przypadku nagrody gotówkowej numer konta bankowego a także wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w związku z udziałem w niniejszej Akcji. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nastąpi poprzez wysłanie przez danego Zwycięzcę SMS-a pod numer 8009 jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych osobowych lub odmówi wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić wydania nagrody takiemu Uczestnikowi. Organizator dostarczy nagrodę rzeczową na swój koszt, do miejsca wskazanego przez Zwycięzcę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę.
 10. Wydanie nagród może zostać uwarunkowane złożeniem podpisu na protokole odbioru danej nagrody.
 11. Wydanie nagród zostanie przeprowadzone po okresie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, to jest od 15 lipca 2008 r. i zostanie zakończone do dnia 15 sierpnia 2008 r.
 12. Informacje zawarte w rankingu, o którym mowa w § IV pkt 1 nie będą ujawniane Uczestnikom.
 13. W trakcie trwania Akcji Organizator zobowiązuje się do powiadamiania Uczestników za pomocą SMSa o przebiegu Akcji oraz w sposób skrócony o jej zasadach.
 14. Za wyłonienie Zwycięzców i wydanie nagród odpowiada wyłącznie Organizator. Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora.

§ V. Postanowienia końcowe

 1. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 71930 wynosi 1 zł bez VAT/ 1,22 zł z VAT. Koszt SMS 8009 służącego do zebrania danych osobowych wynosi - 0 zł
 2. Przed wydaniem nagród Organizator zastrzega sobie prawo dokonania we współpracy ze Współorganizatorem weryfikacji danych osobowych wskazanych przez nagrodzonego Uczestnika, z danymi abonenta lub użytkownika sieci PTK Centertel podanymi Operatorowi, przypisanymi do numeru MSISDN, z którego wykonywane były połączenia w czasie trwania Akcji. W przypadku niezgodności tych danych Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Zwycięzcy oraz wyłonienia kolejnego Zwycięzcy według zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika w niniejszej Akcji nagrody jest uregulowanie przez Abonenta lub Użytkownika sieci PTK Centertel wszystkich zaległych płatności wobec Operatora. Nagrody nie będą przekazywane osobom, które w jakikolwiek sposób naruszyły umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych podpisaną z PTK Centertel.
 4. W czasie trwania Akcji jeden numer MSISDN może być przypisany tylko do jednego Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
 6. Uczestnicy niniejszej Akcji zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  1. Stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Operatora; w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego lub aplikacji zainstalowanych na telefonie (np. J2ME lub dla systemu Symbian) celem uzyskiwania najlepszego czasu udzielania odpowiedzi na pytania.
  2. Nie współpracowania z innymi Uczestnikami w celu zwiększenia uzyskanej liczby punktów, skrócenia czasu odpowiedzi lub podejmowania innych działań w celu poprawy wyników w stosunku do Uczestników biorących udział w Akcji indywidualnie,
  3. Niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych Organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Akcji lub faktu udziału w Akcji do celów zarobkowych.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w Akcji bez uprzedniego powiadamiania, Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS.
 8. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Uczestnicy powinni zgłaszać wyłącznie na piśmie listem poleconym w terminie 14 dni od daty zakończenia akcji (decyduje data stempla pocztowego ) na adres: FM Solutions Sp. z o.o., ul Piastów Śląskich 49, Warszawa z dopiskiem: "Supersamiec". Reklamacje zgłoszone po dniu 25 czerwca 2008 r. lub bez zachowania formy pisemnej nie będą rozpatrywane.
 9. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia w Akcji, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (pod adres podany w reklamacji) w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 10. W razie rozbieżności pomiędzy informacją dotyczącą wyniku Akcji przekazaną SMSem a rzeczywistym przebiegiem rozgrywki podstawą rozpatrzenia reklamacji będą logi systemowe. 
 11. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Akcji Organizator powoła trzyosobową Komisję. Do zadań Komisji należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Akcji, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Akcją, w tym dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich odwołanie.
 12. W przypadku Uczestników Akcji, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia woli określone w niniejszym Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun albo kurator.
 13. Deklarując wzięcie udziału w Akcji poprzez wysłanie SMSa, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMSowych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
 15. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzana jest Akcja, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
 16. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych (np. bulk SMS) mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 17. Liczba i czas wysyłki SMSów przez Uczestnika, informacja o numerze MSISDN i a także treści komunikatów, przetwarzane będą przez Organizatora i PTK Centertel wyłącznie dla celów realizacji i rozstrzygnięcia Akcji i wyłącznie w okresie przeprowadzania Akcji, przyznawania nagród i rozpatrywania reklamacji.
 18. Dane osobowe nagrodzonych Uczestników są gromadzone tylko i wyłącznie dla celów niniejszej Akcji. Po doręczeniu nagród dane te nie będą przetwarzane ani przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administratorem danych jest FM Solutions Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 49, 01-494 Warszawa
 19. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronach internetowych Organizatora oraz w siedzibie PTK Centertel w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10 a. i na stronach internetowych www.orange.pl.
 20. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu (w tym w zakresie nagród), pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Akcji. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej PTK Centertel i będzie dostępny w siedzibie Organizatora i w siedzibie PTK Centertel.
Wzornictwo i design dla domu i mieszkania.


Wchodzę!      Spadam